Dr. Icaro Rádio-oncologista do Instituto Abathon fala sobre Betaterapia